top of page

Phân phát Hy vọng từ năm 1988

Nhiệm vụ của chúng tôi

HopeNet là tổ chức 501 (c) (3) cung cấp các dịch vụ trực tiếp cho các cộng đồng trong toàn Khu vực Metro Los Angeles để phá vỡ các chu kỳ mất an ninh lương thực và nhà ở.

HopeNet Pantry Location

bottom of page