top of page

قلب های بسیاری، یک ماموریت!

HopeNet موفقیت بیش از 33 سال خود را مدیون تیم فداکار و دلسوز خود است. هیئت مدیره و کارکنان HopeNet از صمیم قلب متعهد می شوند تا طیفی از نیازهای افرادی را که به آنها خدمت می کنند برآورده کنند. 

هیئت ما

ستاد اجرایی

Send your resume and cover letter to: hopenetla@gmail.com

board member

امروز درخواست دهید

هیئت HopeNet به دنبال اعضای جدید است. اگر می خواهید به هیئت مدیره بپیوندید و بخشی از HopeNet باشید، لطفاً روی زیر کلیک کنید. 

We're Hiring!

bottom of page